مقایسه هزینه کفسازی با پوکه و فوم بتن :

در این بخش، به مقایسه هزینه های اجرای کفسازی، بوسیله دو روش سنتی (پوکه) و روش نوین (فوم بتن) میپردازیم.

جهت انجام این مقایسه، هزینه های کفسازی 10 متر مربع (که تقریباً معادل اجرای یک متر مکعب فوم بتن به ارتفاع 10 سانتی متر است) را بررسی میکنیم:

 

الف) کف سازی با روش سنتی (پوکه)

* جهت کفسازی 10 متر مربع، به کمتر از یک متر مکعب (تقریباً درحدود 0.9 متر مکعب) پوکه نیاز است. قیمت هر مترمکعب پوکه مخلوط  درحدود 34000 تومان میباشد.

پس

  0.9 * 34000 = 30000

* بر روی پوکه، ملاتی از شن، ماسه و سیمان، ریخته و سپس ماله کشی میشود. 

شن و ماسه مورد نیاز جهت 10 مترمربع، در حدود 0.3 متر مکعب برآورد میگردد. 

پس

  0.3 * 5000 = 1500

* جهت تولید ملات مذکور معمولاً به حداقل یک کیسه سیمان نیاز است. با فرض میانگین قیمت هر کیسه سیمان معادل 5500 تومان، خواهیم داشت :

* جهت حمل پوکه، سیمان و شن و ماسه مورد نیاز به طبقات، بطور متوسط 5000 تومان دستمزد پرداخت میگردد. (هزینه حمل به طبقات مختلف، متفاوت بوده و این رقم بطور میانگین، محاسبه گردیده است)

* جهت ماهیچه کشی روه لوله ها نیز، برای هر 10 متر مربع بطور متوسط 500 تومان هزینه خواهد شد. (در اینجا از سیمان مصرف شده جهت ماهیچه کشی، صرف نظر میکنیم)

* عملیات اجرای کف سازی بوسیله ی پوکه که شامل پخش پوکه بر روی سطح ، پخش ملات ماسه و سیمان، بر روی پوکه، و ماله کشی ملات میباشد، بطور متوسط برای هر 10 متر مربع، 20000 تومان میباشد.

پس در مجموع خواهیم داشت :

(5500+30000+1500) + (5000+500+20000) = 62500 تومان

 

ب) کف سازی با روش بتن سبک (فوم بتن)

* جهت کف سازی 10 متر مربع، با فرض ضخامت متوسط 10 سانتیمتر، به یک مترمکعب فوم بتن، نیاز است. جهت تولید هر مترمکعب فوم بتن، بطور متوسط 5 کیسه سیمان مصرف میشود. (درصورت استفاده از فوم مرغوب، مصرف سیمان، به 4 کیسه نیز قابل تعدیل است)

با فرض قیمت فوق برای هر کیسه سیمان، خواهیم داشت :

5 * 5500 = 27500

* دستمزد اجرای فوم بتن، بسته به شرایط مختلف، مانند مساحت پروژه، محل پروژه، فصل کاری، و ... متفاوت است. دراینجا متوسط دستمزد اجرای هر متر مکعب، 20000 تومان، فرض میشود.

با توجه به اینکه هزینه ی سایر مواد مورد نیاز جهت تولید فوم بتن (کارگر، فوم و ...) بعهده ی مجری فوم بتن است، بنابراین عملیات کف سازی با استفاده از فوم بتن، هزینه ی دیگری دربر نخواهد داشت.

پس در مجموع خواهیم داشت :

 (27500) + (20000) = 47500 تومان

بسادگی میتوان دید:

 47500 + 31% = 62500

یعنی کف سازی با روش پوکه، درحدود 30 درصد، گرانتر از کف سازی با فوم بتن میباشد.

پس هزینه انجام کف سازی با استفاده از فوم بتن (با صرف نظر از مزایای فراوان این روش) از لحاظ اقتصادی نیز کمتر از روش سنتی (پوکه) میباشد.

  

خلاصه ای از محاسبات فوق، در جدول ذیل، آمده است:

 

 

مطالب مرتبط :

 فوم بتن چیست؟

کاربردهای فوم بتن

 مزایای فوم بتن 

 مقایسه قیمت فوم بتن و پوکه 

 فوم بتن یا پوکه ؟